Konzertarchiv

Karfreitagskonzert 2024:

Programm 29.3.24

Konzert der Finalistinnen 2024:

Programm 28.1.24

TonArt Bruder Klaus 2023 – Serenade:

Programm 8.9.23

Karfreitagskonzert 2023:

Programm 7.4.23

Neujahrskonzert 2023:

Programm 29.1.23

Karfreitagskonzert 2022:

Programm 10.+15.4.22

Jubiläumskonzert 2022:

Programm 30.1.22

Herbstkonzert 2021:

Karfreitagskonzert 2021: Ausfall wegen Corona Pandemie

Jubiläumskonzert 2021: Ausfall wegen Corona Pandemie

Karfreitagskonzert 2020: Ausfall wegen Corona Pandemie

Neujahrskonzert 2020:

We Classic the Rock II 2019:

Karfreitagskonzert 2019:

  

Neujahrskonzert 2019:

Offenes Singen in der Adventszeit 2018:

Herbstkonzert 2018: 100 Jahre EOV

Karfreitagskonzert 2018:

Neujahrskonzert 2018:

Offenes Singen in der Adventszeit 2017:

Herbstkonzert 2017:

Karfreitagskonzert 2017:

Neujahrskonzert 2017:

Offenes Singen in der Adventszeit 2016:

Sommerkonzert 2016:

Karfreitagskonzert 2016:

Neujahrskonzert 2016:

Herbstkonzert 2015:

Karfreitagskonzert 2015:

Neujahrskonzert 2015:

Herbstkonzert 2014:

Karfreitagskonzert 2014:

Neujahrskonzert 2014:

 

Sommermatinée 2013:

Karfreitagskonzert 2013:

Neujahrskonzert 2013:

 

Herbstkonzert 2012:

Neujahrskonzert 2012:

Herbstkonzert 2011:

Neujahrskonzert 2011:

Herbstkonzert 2010:

Karfreitagskonzert 2010:

Neujahrskonzert 2010:

Herbstkonzert 2009:

Karfreitagskonzert 2009:

Neujahrskonzert 2009:

Neujahrskonzert 2008:

Karfreitagskonzert 2007: